Ανάλυση της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης